Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe