Moje podatki

Wpisz kwotę swojego wynagrodzenia brutto w zł.

Z Twojego podatku dochodowego w skali miesiąca do miasta trafia: 0.
Kwota ta dzielona jest na realizację poszczególnych zadań w następujący sposób:

0
Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolictwo wyższe
0
Transport i łączność
0
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0
Administracja publiczna
0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0
Sport, rekreacja i turystyka
0
Bezpieczeństwo
0
Gospodarka mieszkaniowa
0
Wydatki finansowe miasta
0
Pozostałe
0
Działalność usługowa
0
Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo górnictwo i kopalnictwo